Протокол за проведено ОСА на Металопак АД на 31/05/2012

На 31 Май 2012 г. в град Карнобат, индустриална зона, в административната сграда на дружеството, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МЕТАЛОПАК" АД, гр. Карнобат...
Целият протокол е приложен към настоящето съобщение

Прикачен файлРазмер
Metalopak_OSA2012-Protokol.pdf1.1 MB