Общо Събрание на Акционерите на “Металопак” АД на 09.06.2014 г. в 10 часа в гр. Карнобат

Съветът на директорите на "Металопак" АД, ЕИК 102127798, Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Металопак” АД на 09.06.2014 г. в 10 часа в Карнобат, индустриална зона, в административната сграда на дружеството.