Общо събрание на ационерите на Металопак АД на 28/5/2015

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2014 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2014 г.; 2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за 2014 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за 2014 г.; 3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.; 4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2014 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2014 г.; 5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2014 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2014 г.; 6. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2014 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2014 г.; 7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2015 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от СД регистриран одитор за 2015 г. 8. Приемане на бизнес-програма на “Металопак” АД за 2015 г.; предложение за решение: ОСА приема предложената от СД бизнес-програма на “Металопак” АД за 2015 г. На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа информираме акционерите за следното: Капиталът на “Металопак” АД е 80 638 (осемдесет хиляди шестстотин тридесет и осем) лева, разпределен в 40 319 (четиридесет хиляди триста и деветнадесет) броя безналични поименни акции с номинална стойност 2 (два) лева, всяка с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание на акционерите към 01.04.2015 г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, е 40 319 (четиридесет хиляди триста и деветнадесет) броя. Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери 14 (четиринадесет) дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на 14.05.2015 г. имат право да участват и да гласуват в Общото събрание. Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 (пет) на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл. 223а от Търговския закон да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание на акционерите. По-подробна информация относно тези права се съдържа на интернет страницата на дружеството – www.metalopak.com. Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието – 28.05.2015 г., да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на Общото събрание на акционерите. Всеки акционер има право по време на Общото събрание на акционерите да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансово състояние и дейността на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Поканват се всички акционери на “Металопак” АД да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. Съгласно чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяко от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 8.45 часа до 9.45 часа административната сграда на дружеството в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуално съдебно състояние или актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър (за юридическите лица), а упълномощените лица – и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис. Съгласно чл. 115г, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано от упълномощителя, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството по интернет чрез електронна поща на адрес: metalopak@dir.bg. Съгласно изискванията на чл. 115, ал. 6, чл. 115г, ал. 5 и чл. 116, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството - www.metalopak.com, раздел “Връзки с инвеститорите” и предоставяме такъв образец заедно с материалите за Общото събрание. Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “Металопак” АД. Съгласно чл. 116, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на дружеството, следва да представи пълномощното по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа два работни дни преди деня на Общото събрание в седалището и на адреса на управление на дружеството – гр. Карнобат, индустриална зона, “Металопак” АД. Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, е нищожно. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството – гр. Карнобат, индустриална зона, “Металопак” АД, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Съгласно чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа поканата, заедно с материалите за Общото събрание, е публикувана на интернет страницата на дружеството - www.metalopak.com, в раздел “Връзки с инвеститорите”. При липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 15.06.2015 г. в 13 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал. Съгласно чл. 115, ал. 12, изречение трето от Закона за публичното предлагане на ценни книжа в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Материали за събранието:

Прикачен файлРазмер
pokana OSA 2015.doc50.5 KB
Protokol SD - OSA 2015.doc55 KB
Obrazets na palnomoshtno.doc53 KB
Informacia po 223a TZ.doc29 KB
Uslovia i red za polu4avane na palnomoshtni chrez elektronno sredstva.doc30 KB
SD_1.doc29 KB
SD_2.doc27 KB
SD_3.doc28.5 KB
SD_4.doc29 KB
SD_5.doc28.5 KB
SD_6.doc28.5 KB
SD_7.doc28 KB
SD_8.doc29 KB
doklad.tiff826.19 KB
doklad_OK.doc28 KB
_възнаграждения_СД_МЕТАЛОПАК.docx29.49 KB
metalopak_BP2015.xls96.5 KB
odit_2014.tiff93.48 KB
ot4et DVI.doc31.5 KB
otchet_MSS_2014.tiff141.53 KB
prilojenie_MSS_2014.tiff454.08 KB