Протокол за проведено ОСА на Металопак АД на 26/05/2011

На 26май 2011 г. в град Карнобат, индустриална зона, в административната сграда на дружеството, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МЕТАЛОПАК" АД, гр. Карнобат, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър на 05 април 2011 г. под № 20110405161041.
При направената проверка на кворума в 13.00 часа се установи, че в залата са представени 34 307 (тридесет и четири хиляди триста и седем) броя акции,представляващи 85.08% (осемедсет и пет цяло нула осем на сто) от капитала на "Металопак" АД, който е в размер на 80 638 (осемдесет хиляди шестстотин тридесет и осем) лева....
Целият протокол е приложен към настоящето съобщение
 
 

Прикачен файлРазмер
Protokol_OSA_2011_-_18052011(1).doc258 KB
16-06-2011_13_43_22(1).PDF692.05 KB